شبکه اقتصادی آفتاب - تحلیل تکنیکال کبافق
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 9/22/2019 9:12:58 AM
Sunday, September 22, 2019

آفتاب مارکتس

تحلیل تکنیکال کبافق

زمان انتشار: شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵:۵۶


قیمت هر سهم نماد کبافق از محدوده 1900 تومان در مدت 80 روز 30 درصد کاهش داشته و به محدوده 1300 تومان رسیده است.همانطور که در تصویر مشاهده می کنید  در محدوده قیمتی 1200 تومان و محدوده زمانی 5 تا 21 خرداد نمودار به محدوده حساسی می رسد.
محدوده 1200 تومان 100 اکسپنشن موج AB است که نشان میدهد که اندازه موجی رنزولی اخیر  در این محدوده با موج نزولی قبل برابر میشود ویک الگوی سیمتریکال را شکل میدهد. همچنین 78.6 درصد از اخرین موج صعودی خود را اصلاح می کند. از طرفی کف کانال صعودی و خط میانی چنگال اندروز نیز در این محدوده قرار گرفته است.
از بعد زمانی نیز فاصله تشکیل  کفهای اخیر نمودار و زمان موج نزولی قبل در محدوده یاد شده برابر خواهد شد. 
این همزمانی هارمونی قیمت و زمان می تواند به لحاظ تکینکی محرکی برای قدرت گرفتن قیمت باشد.

دیدگاه ها و نظرات :